menu

Sæbygård Skov

Ejendomsstruktur.:

Ejendommen udgør én samlet fast ejendom.
Mart. nr. 9b Øksenhede, Volstrup er tilkøbt i juli 2015 og er under arealoverførsel til den øvrige ejendom. Det tilkøbte areal er omfattet af landbrugspligt. Det tilkøbte areal vil ifm. arealoverførslen blive pålangt fredskovspligt og landbrugspligtten ophævet.
Hele ejendommen, med undtagelse af bygningsparacellen (mart. nr. 13c på 0,1378 ha) vil efter den afsluttede arealoverførsel af 9b, være omfattet af fredskovspligt.

Anvendelse.:

Ejendommen drives som traditionel skovbrugsejendom. Den til ejendommen hørende juletræsproduktion, bolig samt jagt- og fiskeret er udlejet. Ligeledes udlejes et mindre areal i skoven som tennisbane. Ejendommen drives herudover af ejeren for egen regning.

Særlige forhold:
Ved et salg er det vigtigt for sælger at skoven drives i samme ånd som nuværende og tidligere har anvendt og drevet skoven i. Køber skal accepterer de aftaler der før overtagelsesdagen var gældende.

General beskrivelse.:

Sæbygård Skov udgør i alt 161,7 ha. skoven har en varieret sammensætning, der fordeler sig til følgende anvendelser.:
Skov 137,9 ha. andel i % 85
Ager 6,1 ha. andel i % 4
Å 2,2 ha. andel i % 1
Ubevokset (eng, mose mv.) 13 ha. andel i % 8
Vej og bebyggelse 2,5 ha. andel i % 2

Total 161,7 ha. andel i % 100

Skoven er kendetegnet ved sin store andel af bøg og er en af Danmarks nordligste bøgeskove.
Skoven udgør en samlet og velarronderet enhed. Tilkøbet af mart. nr. 9b har forbedret arrondringen af skoven, bortset fra et mindre areal, ejet af Frederikshavn Vand, er der ikke længere arealer inden for skoven, der er ejet af 3. mand, dette har især værdi ift. skovens jagt.

Mod nord og vest grænser skoven op til agerjord og anden skov, mod syd grænser skoven op til Sæby Golfbane og mod øst grænser skoven op til Sæby by.

Skoven har et smukt kuperet terræn med stor variation. I det nordvestlige hjørne af skoven ligger bakken Gedebjerg, toppen ligger 85 m over havet, herfra er der en storslået udsigt udover det omkringliggende landskab, herunder Sæby by og Kattegat. Toppen af Gedebjerg er omfattet af fredning.

Sæby Å snor sig gennem skovens sydlige del, over en strækning på ca. 2,7 km. På en lille del af strækningen danner åen skel, Åen bidrager med stor herligheds- og naturværdi til skoven.

Som følge af den varierede skovsammensætning, med bl.a mange ældre bøgebevoksninger, det kuperede terræn, tilstedeværelsen af Sæby Å mv., har skoven en høj herlighedsværdi.

Skoven ligger bynært og besøges derfor hyppigt af publikum. Primært den østlige del af skoven, nærmest Sæby, samt området omkring Gedebjerg besøges ofte af publikum. Det høje publikumstryk har en negativ betydning for skovens markedsværdi.

I den østlige del af skoven findes desuden et lille areal med tennisbaner, der udlejes til Sæby Tennisklub.

Bygninger.:

Jf. BBR er der på ejendommen registreret èn bygning, som er registreret som fritliggende enfamilieshus.

Herudover findes der en række mindre bygninger som ikke er registreret i BBR.

Bygningerne er alene besigtiget udefra og på afstand.

BBR-arealer og øvrige oplysninger i BBR er derfor lagt til grund i vurderingen. Der er ikke foretaget kontrol af BBR og der tages forbehold for, at oplysningerne i BBR-meddelsen er korrekte.

Bygningen er registreret som fritliggende enfamilieshus, er opført i 1904 og væsentlig om - og tilbygget i 1990. Jf. BBR har huset et bebygget areal på 90 m2. Der er ikke kælder.

Huset har ydervægge af mursten + isoleringsbats og eternittag.

Huset har vandforsyning fra offentligt vandforsyning og har afløb vha. mekanisk rensning med nedsivningsanlæg, opvarmningen sker med olifyr.

Stuehuset fremstår på afstand som værende i middel god stand.

Huset er udlejet til beboelse, lejeaftalen kan opsiges jf. lejelovens alm. bestemmelser - Månedlig leje udgør kr. 4.700,00.

I tilknytning til ovennævnte bolig findes et udhus på ca. 48 m2. Udhuset indgår i lejemålet.

Herudover findes der i tilknytning til tennisbanerne et par mindre bygninger. Disse er opført og anvendes af tennisklubben.

Skovbrug.:

Dyrkningsbetingelser - Sæbygård Skov er beliggende i et område, hvor jordbunden primært består af lerblandet sandjord og sandblandet lerjord.

Der er generalt gode dræningsforhold i skoven, med enkelte lavt liggende fugtige områder. Et godt og velholdt system af grøfter medvirker til, at sikre gode dræningsforhold.

Ifølge skovens driftsplan er den gennemsnitlige bonitet for bøg 2,7 og for eg 2,0.

Under hensyntagende til de enkelte lokaliteters specifikke jordbundsmæssige forhold, vil det være muligt, at dyrke stort ser alle danske skovtræarter på ejendommen.

Der er udarbejdet grøn driftsplan for skoven primo 2010. Ifølge driftsplanen er der følgende areal- og træartsfordeling i skoven (det tilkøbte areal på 2,9 ha. er registreret som beskyttet hede, og er i nedenstående arealfordeling registreret som ubevokset areal).

Bøg 80 ha. - andel i % 50
Eg 13,1 ha. - andel i % 8
Ask/ær 6,2 ha. - andel i % 4
Andet løb 13,6 ha. - andel i % 8
Gran (rød og sitka) 4,1 ha. - andel i % 3
Ædelnål 6,3 ha. - andel i % 4
Pyntegrønt og juletræer 14,6 ha. - andel i % 9
Ubevoksede arealer 23,7 ha - andel i % 15


Total 161,6 ha. - andel i % 100

Stort set alle aldersklasser er repræsenteret i skoven, dog er der en klar overvægt af helt unge samt mellemaldrende bevoksning mellem 80 og 100 år.
Arealet i aldersklassen 80-100 år består stort set udelukkende af bøg, skovens bevoksninger med nåletræ findes udelukkende i de helt unge aldersklasser.

Ifølge driftsplan fra 2010 er den samlede vedmasse i alt 25.245 m3, svarende til et gennemsnit på 183 m3/ha på det bevoksede areal. Skoven er således en vedmasserig skov.

Vedmassen fordeler sig til de enkelte driftsklasser som følgende.:

Bøg 21.741 m3 - vedmasseandel i % 86
Eg 1.709 m3 - vedmasseandel i % 7
Ask/ær 368 m3 - vedmasseandel i % 1
Andet løv 1.036 m3 - vedmasseandel i % 4
Gran (rød og sitka) 0 m3 - vedmasseandel i % 0
Ædelnål 0 m3 - vedmasseandel i % 0
Pyntegrønt 390 m3 - vedmasseandel i % 2

Total 25.245 m3 vedmasse - andel i % 100

Ovenstående opgørelse er ikke korrigeret for tilvækst og hugst i perioden 2010 - 2015.

Den gennemførte hugst i perioden har været mindre end tilvæksten, den reelle vedmasse i skoven vurderes derfor, at være højere end ovenfor angivet.

Den forventede tilvækst i skoven, i planperiode 2010 - 2019, er opgjort til i alt 7.350 m3, svarende til et gennemsnit på 50 m3/ha på det bevokset areal, der er i driftsplanen planlagt en hugst, der stort set svarer til den samlede tilvækst.

Den gennemsnitlige årlige hugst har siden 2005 ligget på ca. 450 m3 mens den årlige tilvækst er på mindst 650 m3.

Den relativt lave bonitet for bøg i skoven betyder, at kvaliteten af træer i skoven kun er middel god.

Skoven har i alt ca. 7,3 ha med juletræer og pyntegrønt.

7,3 ha. er Nordmannsgran, der er anlagt i 2019 - 2020, alle arealer med Normannsgran juletræer er bortforpagtet og kan ophøre efter endt omdrift.

Lejen for NGR 2020, udgør i alt 22.625 kr., svarende til 3.099 kr./ha.

Skoven fremstår generelt som sund og veldrevet.

Bevoksningerne er velplejede og skoven har tillige et godt og særdeles velholdt system af veje, spor og grøfter, hvis stand ligger over gennemsnittet.

En del af skoven er fredet. Det fredede areal udgør ca. 1/3 af skoven og ligger i den sydøstlige del af ejendommen, omkring Sæby Å. Fredningen medfører bl.a at der er løvtræbinding på arealet samt, at offentligheden skal sikres adgang til arealet.

I Praksis gennemføres der plukhugst på løvtræarealet og foryngelse sker i vid udstrækning som naturlig foryngelse.

Landbrug.:

Ca. 3,4 ha. af ejendommen drives som landbrugsjord i omdrift, arealet er bortforpagtet - forpagtningsforholdet kan opsiges med 6 mdr. varsel til en 30. november. Forpagtningsaftalen udgør 3.000,00 kr./ha.

Eng- og overdrevsarealerne Skovengen samt Toppen af Gedebjerg , i alt 3,1 ha. er bortforpagtet til Sæbygård Drift ApS. Forpagtningsforholdet kan opsiges med 6 mdr varsel til en 30. november. Forpagtningsafgiften udgør 1.000 kr./ha.

Forpagterne modtager hektartilskud til de forpagtede arealer via EU´s enkeltbetalingsordning.
Betalingsrettighederne tilfalder ejer ved ophør af forpagtningsaftalerne.

Jagt og fiskeri.:

Med sin sammensætning af skov, mark og åbne naturarealer, der veksler mellem hinanden, har vildtet mulighed for, at finde både føde og dækning, ligeledes har vildtet mulighed for, at finde vand i åen. Der vurderes, at være en god jagt på ejendommen. Markedslejen for en tilsvarende jagt vil ligge på mellem kr. 600 kt. 700 pr. ha. svarende til kr. 97.000 - kr. 113.000.

På ejendommen kan der jages bl.a råvildt, hare, ræv, fasaner, snepper samt andefugle. Der kan forekomme strejfende kronvildt + dåvildt. Der er god mulighed for, at udvikle jagten yderligere.

Jagten er udlejet til Nordjyske Bank A/S. Årlig jagtleje udgør pt. ca. 65.000 kr. svarende til 400 kr/ha/år. Jagtlejekontrakten kan opsiges af parterne med 3 mdr varsel til ophør ved udgangen af en januar måned.

Sæby Å giver gode muligheder for fiskeri. Det er oplyst, at der er opgang af hav- og bækørreder i åen.

Fiskeretten er udlejet jf. mundtlig aftale til den lokale lystfiskerforening. Årlig leje udgør 6.000,00 kr.

Øvrige lejeforhold.:

Sæby Tennisklub har lejet ca. 0,6 ha. i den østlige del af skoven, på arealet er der anlagt 5 tennisbaner samt klubhus og pavillon. Lejeaftalen løber indtil udgangen af 2015, hvorefter den skal genforhandles.

Årlig leje udgør 150 kr/medlem i tennisklubben - dog mindst 10.000 kr.

Jens Jørgen Calundan
Kontakt:
Jens Jørgen Calundan

Sæbygårdvej 72B, Sæbygård Skov, Sæby
Sag: SSKOV1

Kontantpris 16.200.000
Etageareal m2 150
Bebygget areal m2 189
Grundareal m2 1616647
Energiklasse


Vis salgsopstilling

Vis salgsopstilling


Når du bestiller salgsmateriale, godkender du at vi gemmer de indtastede personoplysninger og at vi må kontakte dig telefonisk eller via e-mail vedrørende ejendommen. Du kan se vores persondatapolitik her!

Navn:

Telefon:

E-mail:

 Jeg ønsker salgsopstillingen sendt via post

 Ja, Ejendomsmæglerfirmaet Calundan må kontakte mig via telefon eller mail vedr. denne og lignende ejendomme

Book fremvisning

Book en fremvisning

Sæbygårdvej 72B, Sæbygård Skov, Sæby - SSKOV1

Når du bestiller en fremvisning, godkender du at vi gemmer de indtastede personoplysninger og at vi må kontakte dig telefonisk eller via e-mail med henblik på fremvisning af ejendommen. Du kan se vores persondatapolitik her!

Dine oplysninger

Ønsket tidspunkt

Kontakt en af vores finansielle partnere